Trimning

Når der er stærk færdsel på græs slides det, der kommer bare pletter der skal eftersås og hvis der er meget trafik på en meget våd plæne, en der svupper, går det ud over rødderne og hermed væksten.
Hvis plænen skal holdes slidestærk og i god vækst fra start af, skal der sættes ind med Trimning.
Det ideelle er at udsprede gødning på en tør plæne, lige før det begynder at regne.
 
I en standard plæneblanding er de mest almindelige græsser engrapgræs, rødsvingel og almindelig rajgræs som spirer med forskellige hastigheder. Hurtigst er almindelig rajgræs som spirer efter 1 til 2 uger. Rødsvingel spirer efter ca. 2 uger, og ind på tredjepladsen kommer engrapgræs som spirer efter ca. 3 til 4 uger.
 
Under normale omstændigheder vil en standard plæneblanding med den rette Trimning begynde at spire i løbet af ca. 3 uger. Men mange faktorer , f.eks Trimning, har indflydelse på hvor hurtigt eller, hvor mange frø der spirer. Klimaet og Trimning kan sinke eller fremme processen. Fugtighed, Trimning og temperatur har for eksempel stor betydning, og af hensyn til temperaturen skal plænegræs ikke sås senere end begyndelsen eller indtil midten af oktober måned. Den dybde frøet sås i har også betydning. Hvis frø sås for dybt, uanset om det er persille-, græs- eller andet frø, spirer det langsomt eller slet ikke. Græsfrø skal sås på overfladen og skal praktisk taget ikke dækkes med jord. Med den rette Trimning bliver græsplænen smukkere. 

Græs sås bedst i august/september. Alternativt en forårssåning til medio maj. En sået græsplæne kan først forventes at være slidstærk efter én hel vækstsæson.
 
Trimning vil i de kommende år kunne omfatte:
1) Vanding. Nysået græs bør generelt ikke kunstvandes på grund af risikoen for at vand, sammenmed græsfrø, samles i lavninger. Tillige giver kunstvanding jorden en hård skorpe der påvirkerspiringen negativt. Men fugtighed i jorden er en forudsætning for at græsfrøene spirer så skalder vandes i længerevarende tørre perioder, skal det ske med fin forstøvning.
2) Fremspiring. Græsset fremspirer, afhængig af sort og fugtighed, efter 1-4 uger. En noget uensfremspiring kan sjældent undgås. Bare pletter kan evt. skyldes vandmangel eller at frøene erblæst vækst. Evt. huller løsnes let i de øverste centimer med en rive, hvorefter der nysås.
3) Ukrudt. Der er helt normalt at der efter såning fremspirer en mængde ukrudtsarter sammen medgræsset. De fleste er enårige arter der forsvinder i takt med at græsset vokser til og klippes.Enkelt større og aggressive arter kan luges væk i starten. En egentlig sprøjtning medukrudtsmidler må tidligst foretages 3-4 måneder efter såning.
4) Gødskning. Når græsset er vel fremspiret og tæt i væksten stimuleres med en plænegødning, ca.2,5 kg pr. 100 m2. Herefter kan den årlige gødskning udføres som f.eks. 3 årlige gødskninger iapril, juli og september hvor der gives samme dosering af en plænegødning. Klippes græssetmed opsamler kan der øges til 5 gødskninger i vækstsæsonen.
5) Klipning. Græsset klippes 1. gang ved ca. 6 cm græshøjde. Herefter klippes græsset efterbehov. Ved ca. 5 cm højde klippes ned til 3 cm, aldrig kortere. Klip ikke mere end 1/3 afgræshøjden i én klipning. I meget tørre perioder bør klippehøjden øges lidt.
6) Verikalskæring. Der må tidligst vertikalskæres efter 1. vækstsæson. Herefter udføresvertikalskæringer bedst i april/maj eller august/september.
7) Mos. Mos i græs er et symptom på græs der trives dårligt og mangelfuld Trimning. Dette ses hyppigst på fugtige ogskyggefulde steder. Generelt forebygges mosdannelse bedst ved at holde en velplejet plænehvor græsset trives optimalt. Dvs. gødskning og regelmæssig Trimning hvor græsset ikke klippes for kort (dette svækker græsset). Årlige vertikalskæring eller plæneluftninger kandesuden forbedre græssets vækstbetingelser og begrænse mosdannelsen. Er der tale om sur jord(lavt reaktionstal) gives der kalk. Mos kan kortvarigt bekæmpes med en blanding af 3 kgsvovlsur ammoniak og 1 kg. jernvitriol opblandet i fint sand. Dette rækker til 100 m2.
Udbringes bedst om morgenen på dugvådt græs og hvor der forventes sol i løbet af dagen. Det visne mos rives efterfølgende sammen.
8) Skadedyr og sygdomme. For at forebygge svampesygdommen sneskimmel i græs bør der iefteråret rives græsafklip og blade sammen så plænen får luft. I græsset kan der også kommeskadelige insekter af f.eks. stankelbenslarver eller gåsebillelarver. Disse lever af græsrødder og kan lave betydelige skader, især på lette jorder. Bekæmpes specifikt med Trimning og kemiske bekæmpelsesmidler.

Vedligeholdelse

Den Unge Gartner anlægger og står for vedlligeholdelse af haver og udenomsarealer - sommer og vinter - hos private, foreninger, virksomhed...
» Læs mere om Vedligeholdelse

Bede

 Hvem har ikke lyst til at fjerne noget af græsplænen for at få nye blomstrende blomster bede til sommer?Nogen har måske ...
» Læs mere om Bede

Hegnsarbejde

Træ – hegnsarbejdeHvilket hegnsarbejde passer bedst til haven/huset/området/bygningerne? Skal det være højt, så m...
» Læs mere om Hegnsarbejde

Stenarbejde

Stenarbejde omfatter herregårdssten, chaussésten, Odense klinken, twister belægningsfliser, Monasteria belægningsklinker og m...
» Læs mere om Stenarbejde

Planteopgaver

PlanteopgaverDe traditionelle planteopgaver, plantning, tilsåning - alt det "grønne" arbejde - er Den Unge Gartner naturligvis ...
» Læs mere om Planteopgaver

Ring 44 99 54 80