Snerydning

Borgernes pligter  
 Som grundejer har man pligt til at sørge for Snerydning, at arealerne udfor ens ejendom er ryddet for sne og glatførebekæmpet.  Snerydning kan omfatte både fortov og tilstødende sti.

Som udgangspunkt skal du - så vidt det er muligt - foretage Snerydning og glatførebekæmpelse snarest muligt efter at snefaldet er ophørt, eller glatføret er indtruffet. Det er selvfølgelig ikke et krav, at man f.eks. skal tage hjem fra sit arbejde for at rydde sne eller glatførebekæmpe.

I forbindelse med Snerydning og glatførebekæmpelse om morgenen skal dette være gjort inden kl. 7.00 for at være på den sikre side med hensyn til at få en bøde eller et erstatningskrav fra en tilskadekommen person. Tidligere afsagte domme har vist, at sker der en ulykke på grund af manglende Snerydning eller glatførebekæmpelse på fortovet efter kl. 7.00, er risikoen større for at få en bøde, end hvis det skete før kl. 7.00.

Offentlige veje
Grundejerforpligtelsen gælder på offentlige fortove, pladser og stier indtil 10 meter fra skel samt havegange, trapper og gårdspladser mv. Det gælder også på fortove ud for din grund, som du ikke har udgang til, medmindre der findes en tinglyst adgangsbegrænsning efter § 72 og 73 i "Lov om offentlige veje". En sådan adgangsbegrænsning sker, hvor det skønnes af særlig sikkerhedsmæs-sig betydning for trafikken, at der ikke sker udkørsel fra ejendommene, som ligger ud til den pågældende vej.

Findes en sådan adgangsbegrænsning, er det kommunen, der foretager Snerydning og glatførebekæmpelse af fortovet. Det skal dog bemærkes, at selv om kommunen foretager Snerydning og glatførebekæmpelse på fortovet, er det stadig den enkelte grundejers ansvar, at der er sneryddet og glatførebekæmpet.

Private fællesveje (flere grundejere støder op til samme vej)
Grænser grunden op til en privat fællesvej, er snerydning grundejerens ansvar og glatførebekæmpe på hele vej- og stiarealet, dvs. kørebane, fortov og stier. Pligten strækker sig til vejens eller stiens midterlinie.

Privat vej (vejen ejes af én grundejer)
På en privat vej er det den enkelte ejer, der har ansvaret for at foretage glatførebekæmpelse og Snerydning.

Tilsyn med om borgerne overholder deres grundejerforpligtelser
Det har tidligere været politiet, som førte tilsyn med, om grundejerne udførte deres forpligtelser med hensyn til glatførebekæmpelse og Snerydning. Denne funktion overgik 1. januar 2001 til kommunerne.


Gartnere

En gartner beskæftiger sig med planteproduktion samt pleje, pasning, rådgivning og udvikling af alle typer planter. Gartner er en fæ...
» Læs mere om Gartnere

Gårdsanering

Gårdsanering. Gammel asfalt, rustne tørrestativer og faldefærdige skraldeskurer. Det er virkeligheden i mange gårdanl&ae...
» Læs mere om Gårdsanering

Gartnerarbejde

En gartner beskæftiger sig med gartnerarbejde, planteproduktion samt pleje, pasning, rådgivning og udvikling af alle typer planter. Gartne...
» Læs mere om Gartnerarbejde

Belægning

BelægningDette ord har flere betydninger:Det lag på tændernes overflade, som også kaldes plak. Det belægning lag, s...
» Læs mere om Belægning

Haveanlæg

Ordet haveanlæg betyder "det hegnede". Tidligere blev det samme ord også brugt om :dyrehave kohave hestehave skov...
» Læs mere om Haveanlæg

Ring 44 99 54 80