Søer

Søer består af et stort rumfang ferskvand. Søer kan evt. i perioder have afløb til andre Søer eller havet via et eller flere vandløb. Små stillestående Søer uden tilløb eller afløb kaldes undertiden vandhuller.

Andre naturlige vandkilder eller dræn til Søer kan være grundvand, fordampning, regn, kilde, smeltevand fra f.eks. gletsjer, is eller sne.

Menneskeskabte, kunstige kilder eller dræn er f.eks.: Dæmninger med henblik på opstemning for at fremskaffe vandkraft.

Vandet i Søer er stillestående, dvs. at de har en lav/dårlig udskiftning af vand. Det er ikke ligesom åer, hvor vandet er gennemløbende og i bevægelse. Søer kan være næringsrige eller næringsfattige.

Fakta om Søer:

I Søer bliver der tilsat næringsstoffer fx. nitrationer og fosfationer, fra spildevand og åer 
Vandet er stillestående og fyldt med alger fordi der er dårlig ’’ventilation’’ af vandet. 
Især i den østlige del af Danmark hvor jorden er frugtbar, er der mange næringsrige Søer
Den vestlige del af Danmarks Søer er dårlige til at holde på nitrater, fordi sandet filtrerer vandet så det er relativt rent. 
Algevæksten er meget styret af sollyset. 
Oftest kan det forekomme at der næsten eller slet ingen ilt er på bunden af søen, planternes fotosyntese hjælper med at skabe ilt på bunden og oprette den naturlige balance, Respiration. Planter og dyr dør på grund af manglende sollys som algerne skygger for. De bruger nu kun respiration for at kunne rådne, det tager meget på iltindholdet i vandet. I vandet er molekylebevægelserne 10.000 gange langsommere end i luften, både for kuldioxid og oxygen.
I hele Danmark er der 1.032 navngivne Søer. Det samlede areal af Danmarks Søer er ca. 700 km². 
Dybest målte sø er Furesø med 36 m. 
Højest beliggende sø er Store Grankule i Almindingen på Bornholm med en vandspejlshøjde på 132,6 m. 
Søndersø ved Maribo er med 22 øer og småholme Danmarks mest ørige sø. 
Søer som var tørlagt for at skaffe landbrugsarealer er i nyere tid genetableret af hensyn til vandmiljøet. Det gælder f. eks. Vilsted Sø, som er gendannet i 2006 som Nordjyllands største sø.


Finland er kendt som landet med de tusind Søer (der er 187.888 Søer i Finland, heraf 60.000 store) og Minnesota er kendt som Området med de 10.000 Søer. Over 60% af verdens Søer findes i Canada.


Kunstige Søer
Kunstige Søer skabes af forskelligt grunde. 1) for at udnytte vandkraften til energi, 2) samle drikkevand 3) kontrollere flodens løb og forhindre oversvømmelser 4) for at kontrollere vandet og bruge det til overrislingsanlæg, 5) æstetiske grunde i have- og parkanlæg.

Eksempler på kunstige Søer

Danske: Tange sø ved Ans og Vandkraftsøen (Holstebro). 
Udenlandske: Nassersøen, IJsselmeer, Voltasøen og Lokka. 


Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, fortove og stier i kommunerne. Kommunen udfører snerydning og glatførebekæmpels...
» Læs mere om Vintervedligeholdelse

Belægning

BelægningDette ord har flere betydninger:Det lag på tændernes overflade, som også kaldes plak. Det belægning lag, s...
» Læs mere om Belægning

Gårdanlæg

Et gårdanlæg er en ejendom på landet, hvortil der hører husdyrhold eller jord, som dyrkes. Et typisk gårdanlæ...
» Læs mere om Gårdanlæg

Træfældning

Når man skal lave en træfældning, er det vigtigt at overveje en masse ting før man går i gang. For at gøre en tr...
» Læs mere om Træfældning

Indkørsler

Indkørsler behøver ikke være endeløse rækker af fliser. Hvad med at lægge en praktisk og slidstærk bel&ae...
» Læs mere om Indkørsler

Ring 44 99 54 80