Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, fortove og stier i kommunerne. 
Kommunen udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering, der er aftalt med politiet og fastlagt ud fra vejen/stiens betydning for færdslen.

Som grundejer langs en offentlig vej i byer og bymæssig bebyggelse skal du renholde fortov (sti), træffe foranstaltninger mod glat føre samt rydde fortov (og sti) for sne ud for ejendommen.

Som grundejer langs  en privat fællesvej  i byer og i bymæssig bebyggelse skal du renholde vej og fortov (sti), træffe foranstaltninger mod glat føre samt rydde sne ud for ejendommen. Rydningspligten og vintervedligeholdelse på kørebane gælder i princippet til vejens midte - forudsat at der er en anden grundejer på den modsatte side af vejen.

Byer og bymæssig bebyggelse defineres i regulativet som områder der ligger indenfor tættere bebygget område, afgrænset af sort/hvide silhuet-byskilte (E55-tavler). Undtaget herfor er sommerhusområder.
Private fællesveje i sommerhusområder, der er udlagt til sommerhuszone i Kommuneplanen, er undtaget fra grundejerforpligtelsen til snerydning og glatførebekæmpelse. Dette selv om området ligger indenfor de sort/hvide silhuet-byskilte. 
Du er altså ikke forpligtet til Vintervedligeholdelse,  at rydde sne udfor sommerhusgrunden, medmindre huset ligger i byzone (område med helårsbeboelse).
 
Hvad skal gøres og hvornår
Den Vintervedligeholdelse og renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, feje asfalterede, brolagte eller flisebelagte færdselsarealer samt fjerne affald og andet, der er særlig forurenende.

Domspraksis viser p.t., at denne Vintervedligeholdelse og renholdelsespligt ligger i tidsrummet ca. kl. 7.00 til 22.00.

Den pligt, der påhviler grundejerne at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus/salt. Grundejerne har pligt til at rydde sne snarest muligt efter snefald. Domspraksis viser p.t., at pligten til Vintervedligeholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse ligger i tidsrummet ca. kl. 7.00 til 22.00.
 
En grundejer kan overdrage udførelsen af Vintervedligeholdelse og de forpligtelser, der påhviler grundejeren til en anden i vedkommende ejendom, eller i nærheden af ejendommen bosat person. Hvis grundejeren ikke bor i nærheden af ejendommen, skal der indgås en sådan aftale. Aftalen om Vintervedligeholdelse- en såkaldt fejeerklæring -  skal være skriftlig og skal fremsendes til pågældende kommune. 

Nyanlæg

NyanlægNyanlæg er en vigtig del af helhedsindtrykket i forbindelse med f. eks. et nybyggeri. Der er selvfølgelig også en prak...
» Læs mere om Nyanlæg

Gartnerarbejde

En gartner beskæftiger sig med gartnerarbejde, planteproduktion samt pleje, pasning, rådgivning og udvikling af alle typer planter. Gartne...
» Læs mere om Gartnerarbejde

Lugning

Lugning er den ukrudtsbekæmpelse, der udføres med hænderne eller eventuelt ved brug af simple, kortskaftede redskaber som lugejern,...
» Læs mere om Lugning

Havearbejde

Er havearbejde ved at vokse dig over hovedet? - så er Den Unge Gartner parat med grønne fingre.  Den Unge Gartner er ...
» Læs mere om Havearbejde

Fliser

Fliser er lavet af sten, og en sten er et mindre, løst stykke fast geologisk materiale af bjergart. Ved en diameter under 20 mm taler...
» Læs mere om Fliser

 

Vi er medlem af Danske Anlægsgartnere

Ring 44 99 54 80